SUBMARINE STREET

Lyrics: K. Inojo
Vocals: Yoshiki Fukuyama
Romanised by Koji Kiyakawa

Omae ni-itsu, de aeru-no-darou?
SUBU-MARINE STREETU de, tsubu-yaku orewa kyo-omo
Hateshinai-i sabakuwo, samayo-wo futari
Anaga ai-ite-iru, oreno kokoroniwa

Omaeni ai-itai-i kono sabishisa wakachi aeru
Omae wo zutto yobi-tsuzukeru koeno-kagiri

Yumeno-naka de-mita, utsukushi-i omaeno
Hitomini utsuru nijiwo itsuka-is-shoni-mitai-i

Omae wa ima, naniwo shiteruno
Dareto itemo mitasarenai MY TRUE HEART

Midorino-so gen de, surechiga futari
Ikura saken-demo, kaeru wa-kodama-dake

Omae ni ai-itai hikiyo-setai-i un-umei-i-wo
Omae-dakewo machiko-garete tokiwa-su-giru

Itsuka hon de-yonda, haruka-to-oi hoshino<-oh>
Sukito-oru umini omae-wo-tsurete yuko-wo

Omaeni ai-itai-i kono sabishisa wakachi aeru
Omae wo zutto yobi-tsuzukeru

Omae ni ai-itai hikiyo-setai-i un-umei-i-wo
Omae-dakewo machiko-garete tokiwa-su-giru

(On the submarine street...)
(Woo, woo...)
(On the submarine street...)
(Woo, woo...)
(On the submarine street...)
(Woo, woo...)
(On the submarine street...)
(Woo, woo...)